D      Algemene voorwaarden

Art. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan en diensten geleverd door The Tree to Be, met zetel te 8210 Veldegem, Veldegemsestraat 141 met ondernemingsnummer 0763.516.296. Deze onderneming staat onder leiding van Caroline Dellaert

Wanneer gelden de algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden horen bij elke dienst aangeboden door The Tree to Bee je bij ons volgt. Ook gelden ze voor de overeenkomsten die we met je sluiten, aanbiedingen die we doen en offertes die we uitbrengen. Als je akkoord geeft op onze offerte of een opdracht voor individuele coaching of inschrijft op één van de vormingsdagen, dan ga je akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn. De diensten aangeboden door The Tree to Be omvatten alle online en offline werkzaamheden, waaronder het geven van therapeutische sessies, systeemopstellingen, cursussen, coaching, trainingen, lezingen.  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Afwijkingen op en aanvulling aan deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze door The Tree to Be schriftelijk aanvaard werden. 

Offerte en orderbevestiging 

Art. 2 De bestekken en prijsoffertes opgesteld door The Tree to Be zijn slechts geldig tot en met de daarop voorziene vervaldatum. Wanneer de cliënt het bestek of de prijsofferte niet aanvaardt binnen deze aangegeven termijn, zal The Tree to Be haar bestekken of prijsoffertes kunnen aanpassen. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt de offerte ongewijzigd ondertekent en terugzendt naar The Tree to Be. 

Levering

  Art. 3 The Tree to Be verbindt er zich toe binnen de door haar opgegeven leveringstermijn op te leveren. Hierbij wordt uitzondering gemaakt voor vertraging veroorzaakt door de eigen houding / bijkomende vragen van de cliënt, die een tijdige oplevering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken en overmacht. Bij gebreke aan tijdige oplevering zal de cliënt The Tree to Be aangetekend in gebreke stellen om op te leveren binnen de maand. Opnieuw is The Tree to Be hiertoe niet gebonden in geval van de eigen houding / bijkomende vragen van de cliënt die een tijdige oplevering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken en overmacht. 

Art. 4 The Tree to Be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gevallen van niet-uitvoering die het gevolg zijn van omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, doch zonder beperking, staking, lock-out, handelen of verzuim of het door een derde partij in gebreke blijven om samen te werken, brand of een andere gelijksoortige toevalligheid, overmacht, epidemie, oorlog of andere gewelddaden of eender welke wet, bevel of vereiste van gelijk welke regeringsinstantie of overheid. 

Art. 5 Indien The Tree to Be zich verbindt tot het leveren van diensten of prestaties dient, uitgezonderd andersluidende overeenkomst (van gesplitste betaling na persoonlijk overleg), het volledige opleidingsbedrag betaald te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon. De cliënt kan pas deelnemen aan een opleiding wanneer de factuur volledig werd betaald.

Annulatie van bestelling of verbreking overeenkomst 

Art. 6 De therapeutische en coachingssessies vinden plaats op basis van vrijwilligheid. Elke partij verkaart zich akkoord om er op een actieve en verantwoordelijke wijze aan deel te nemen.                                                                                                                                                   De cliënt heeft het recht om een traject  te stoppen. Een officiële annulering door de cliënt gebeurt via e-mail. De annulering kan eventueel ook voorafgegaan worden door een telefonische verwittiging. Tot 7 dagen voor de aanvang van de opleiding kan geannuleerd worden. Indien niet verwittigd wordt of een uitschrijving niet ontvangen wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang, dan is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Art. 7  Overeenkomstig art 1729 van het Gerechtelijk Wetboek heeft The Tree to Be het recht om zonder opgave van redenen een training, coaching, cursus of andere dienst te annuleren. Alsook de cliënt of de door de cliënt aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de cliënt recht heeft op terugbetaling van het inschrijvingsgeld binnen de 14 dagen.

Art. 8 Bij ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van The Tree to Be wordt de dienstverlening opgeschort tot nader order en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat Caroline Dellaert hiertoe in staat is. Opschorting van de dienstverlening geeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding.

Vergoeding , facturatie en betaling 

Art. 9 De vergoeding wordt vastgesteld in de offerte. Wanneer na aanvaarding van de offerte de cliënt wijzigingen wenst aan te brengen aan de opdracht of de scope, zullen deze bijkomende opdrachten in regie worden uitgevoerd aan het opdat moment geldend uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Art. 10 Een samengestelde aanbieding of aanbieding van een meerdelig pakket verplicht The Tree to Be niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 

Art. 11 Elke factuur van The Tree to Be is door de cliënt definitief aanvaard indien deze niet binnen de 10 dagen na factuurdatum schriftelijk en uitsluitend aangetekend geprotesteerd is. De cliënt zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven. 

Art. 12 Bij niet-betaling behoudt The Tree to be zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten op te schorten totdat de cliënt de vervallen factuur heeft betaald, alsook het recht voor om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dit laatste geval zal The Tree to Be de cliënt aangetekend in gebreke stellen. Als de cliënt in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle door The Tree to Be gemaakte werkelijke kosten ter verkrijging van vereffening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor de rekening van de cliënt.

Online aankopen van trainingsmateriaal

Art. 13 De cliënt kiest welke producten hij wenst aan te kopen door ze toe te voegen aan zijn online winkelkarretje. Wanneer hij op Afrekenen klikt, gaat hij over tot de betaling. De cliënt kan ook via e-mail een aankoop met The Tree to Be overeenkomen door aan te geven welk(e) product(en) hij wenst te kopen. The Tree to Be stuurt hem in dat geval instructies om te betalen per e-mail. Na een succesvolle betaling is de verkoop gerealiseerd en worden de producten naar de cliënt verzonden.

Art. 14 De cliënt heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– via kredietkaart;
– via bancontact
– via kbc betaalknop
– via overschrijving;

Art. 15 De cliënt heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cliënt via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail The Tree to Be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. The Tree to Be betaalt in dat geval alle tot op dat moment ontvangen betalingen met betrekking tot deze de overeenkomst terug aan de cliënt, en dit binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Tree to Be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de cliënt om de overeenkomst te herroepen. The Tree to Be betaalt de cliënt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de cliënt de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de cliënt uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de cliënt voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Art. 16 De cliënt kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
– dienstenovereenkomsten ( opstellingen, individuele sessies, individueel coachingtraject)
– de levering van volgens specificaties van de cliënt vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, maw maatwerk
– overeenkomsten waarbij de cliënt The Tree to Be specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende diensten te verlenen.

Intellectuele eigendomsrechten

  Art. 17 De cliënt aanvaardt dat de intellectuele eigendomsrechten op het geleverde opleidingsmateriaal niet zullen worden overgedragen. Tijdens de coachingssessies maken we gebruik van materialen en oefeningen. De intellectuele eigendomsrechten blijven van ons. Je mag de materialen en oefeningen voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan de oefeningen of materialen te delen met derden of commercieel te gebruiken. 

Uitvoering

Art. 18 The Tree to Be zal zich naar beste vermogen inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit t e voeren. De reikwijdte van deze toewijding is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en inzet van de cliënt. De cliënt dient hierbij te accepteren dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot het eindresultaat.

Art. 19  Voor het opstarten van een traject gaat een intakegesprek vooraf, hetzij live, hetzij online.                                                                     Tot de leeftijd van 15 jaar wordt bij een hulpvraag voor een kind eerst de ouder of zorgfiguur gezien in een consult. De therapeute wil hierbij jou als ouder eerst horen, als leider en expert van jouw kind.                                                                                                                             Er zijn twee uitzonderingen: In geval van rechtsgeding richt ik me tot de bemiddelaar of rechtspersoon, en kan via de rechtspersoon informatie verkregen of uitgewisseld worden. Hierbij stel ik mij gevrijwaard van uitgespeelde persoonlijke belangen.                                   In geval er psychiatrische problemen zijn, zal ik in verbinding gaan met de behandelende psychiater of arts. Er wordt dan duidelijk besproken en afgebakend wat mijn plaats in de ondersteuning kan zijn.  

Aansprakelijkheid

  Het heeft onze voorkeur eventuele klachten of conflicten op een constructieve wijze op te lossen. We horen graag tijdig je opmerkingen, behoeften, feedback, zodat we hier constructief iets mee kunnen doen. 

Art. 20 The Tree to Be kan enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de cliënt voor de bewezen en werkelijk geleden directe, materiële schade die voortvloeit uit de overeenkomst. The Tree to Be is niet aansprakelijk voor gevolgschade, geestelijke schade, schade door stagnatie of andere indirecte schade.

Art. 21 The Tree to Be is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de cliënt en /of de deelnemer zelf. Eigen verantwoordelijkheid voor eigen handelingen is een vereiste. 

Art. 22 De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de cliënt. 

Art.23 The Tree to Be is verzekerd tegen aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

Art 24 Elke partij draagt eigen verantwoordelijkheid.

  1. De therapeut wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de informatie die hij ontvangen heeft van een andere partij.
    Indien de therapeut informatie verstrekt, streeft zij naar zo correct mogelijke informatie, maar kan nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
  2. De therapeute is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de partijen zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie tav gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.
    3.De therapeut is vrij van verantwoordelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid , vergetelheid of nalatigheid.
    De therapeute is vrij van verantwoordelijkheid bij terugval, terugkomen van problemen, uitblijven van verwacht resultaat.

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Art. 24 Het is mogelijk dat in kader van de opdracht The Tree to Be websites, promotiefilms, – brochures of ander materiaal maakt voor de eigen commerciële doeleinden van The Tree to Be, waarin persoonsgegevens van de cliënt verwerkt worden. 

Art. 25 The Tree to Be verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die haar ter beschikking gesteld werden door de cliënt enkel te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de cliënt en volgens deze algemene voorwaarden. Voor meer informatie over het privacybeleid van The Tree to Be, wordt verwezen naar de website.

Gebruik van de diensten en referenties 

Art. 26 Het is de cliënt in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden. 
De notities, verslagen die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in de loop van de sessies zijn voor alle partijen vertrouwelijk. Zij mogen niet worden aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure voor het oplossen van conflict en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.

Art. 27 De cliënt gaat ermee akkoord dat het door The Tree to Be uitgevoerde werk wordt opgenomen in de referentieportfolio en/of website van The Tree to Be/ Mamma-Mia. 

Algemeen

  Art. 28 Indien The Tree to Be nalaat een bepaald recht opgenomen in deze voorwaarden uit te oefenen, zal dit geen enkele impact hebben op haar recht om deze voorwaarde in een later stadium na te streven met de cliënt. De nietigverklaring van een clausule of een deel van een clausule van deze voorwaarden, heeft geen invloed op de andere clausules of delen van clausules. Het nietig verklaarde deel moet indien mogelijk worden vervangen door een rechtsgeldig en economisch gelijkwaardig voorschrift. 

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

  Art. 29 De overeenkomst tussen The Tree to Be en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brugge.